Obchodní podmínky

Každá objednávka je považována za přijatou až v momentě

· po akceptaci platby platební kartou v platební bráně

Do objednávky vždy a od počátku uvádějte, prosím, Vaše přesné kontaktní údaje, včetně adresy, telefonního čísla (včetně předvolby v případě cizinců), přesně uvedenou emailovou adresu.

Před odesláním objednávky si, prosím, podrobně přečtěte naše obchodní podmínky (zejména podmínky při odstoupení od smlouvy, neboť jsou dodávány kytice z živých řezaných květin a jedná se o zboží podléhající rychlé zkáze, které je dodáváno na základě specifické objednávky kupujícího), neboť nelze odeslat objednávku bez jejich úplné akceptace z Vaší strany.

Předem upozorňujeme na obsah reklamačního řádu, kdy u řezaných květin je potřeba, abyste uplatnili práva z případného vadného plnění ihned při převzetí zboží. Vezměte, prosíme, na vědomí, že uvadání nebo opadávání květin není vadou, ale běžným biologickým procesem stárnutí květin. Kupujete zboží, které podléhá rychlé zkáze a na to, prosím, berte od počátku zřetel. Každý je povinen zkontrolovat převzaté zboží při jeho převzetí. Zboží v případě reklamace vracejte na prodejnu Květiny Róza, 17.listopadu 595/38, Ostrava – Poruba, 708 00, bez zbytečného prodlení.

Tím, že máme zboží na www.kvetinyroza.cz vystaveno, informujeme o jeho vlastnostech a ceně. Vaši objednávku zboží ale musíme ještě sami potvrdit, aby mezi námi vznikla závazná smlouva.

Poté, co obdržíme Objednávku, vám ji potvrdíme e-mailem na adresu uvedenou v Objednávce. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení naší e-mailové zprávy o přijetí Objednávky. Pokud nám bude Objednávka připadat neobvyklá (např. kvůli vysokému množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až od vás dostaneme potvrzení této Objednávky.

Kupující bere na vědomí, že květiny ilustrované v katalogu internetového obchodu jsou v maximálně rozkvetlém stavu a jsou dodávány ve většině případů ve stavu před maximálním rozkvětem, tak aby příjemci mohly dělat radost po co nejdelší možné období. V rámci ilustrace květin s variantami v katalogu květin je vyobrazena zpravidla největší varianta kytice. Kupující bere na vědomí, že fotografie prezentovaných květin jsou z ilustračních důvodů v plném květu a doručená květina může obsahovat květy v raném stadiu květu.

V případě, pokud dodatečně změníte Vaši objednávku poté, co jsme Vaši objednávky akceptovali, nemáte pouze z tohoto titulu nárok na slevu z kupní ceny.

Vzhledem k tomu, že jsme internetový obchod s rychlou dodávkou zboží a každý je povinen uvádět přesné a aktuální kontaktní údaje v každé objednávce, tedy, jméno, příjmení, telefon, kontaktní email apod, zdvořile upozorňujeme na to, že pokud dojde z naší strany ke změně objednávky v tom směru, že Vámi odeslanou objednávku akceptujeme ve změněné podobě kvůli aktuálnímu stavu zboží, budeme považovat změněnou objednávku za Vámi akceptovanou tehdy, pokud nám ve lhůtě 30 minut po odeslání změny objednávky tuto změněnou objednávku potvrdíte nebo nebudete ve lhůtě 30 minut reagovat vůbec (ani telefonicky ani emailem). V takovém případě dojde k fikci akceptace změny objednávky z Vaší strany, a tedy k uzavření finální kupní smlouvy v podobě, kterou jsme Vám odeslali na Váš email.

Zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let. (Při podezření nesplnění této věkové hranice je dopravce oprávněn věk zkontrolovat.)

CENA ZA DOPRAVU

Cena dopravy se automaticky vypočte podle adresy doručení. Maximální vzdálenost pro doručení je cca 40 km od provozovny.

OBCHODNÍ PODMÍNKY KVĚTINY RÓZA

Firma: Jiří Herold, Hadí kopec 383, Vřesina 742 85, IČO: 73182940, DIČ: CZ6711211848,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kvetinyroza.cz.

Tyto podmínky upravují vzájemné vztahy mezi vámi (kupujícím) a námi (prodávajícím) v případě, že nakoupíte zboží v internetovém obchodu na adrese www.kvetinyroza.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si při naší komunikaci domluvíme něco jiného, než je v těchto podmínkách, bude mít naše dohoda přednost.

Pokud u nás nenakupujete na firmu (IČ), jste v roli spotřebitele. Naše zákony vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto obchodních podmínkách v č.l.1.2.

Seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů v sekci Ochrana osobních údajů. Všechny informace, které nám uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak i zacházet. Bez vašeho svolení nebudeme vaše osobní údaje používat jinak než pro splnění zakázky.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Jiří Herold, Hadí kopec 383, Vřesina 742 85, IČO: 73182940, DIČ: CZ6711211848, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží (dále jen „zboží“) prodávajícím kupujícímu s tím, že zboží může být dle kupní smlouvy prodávajícím dodáno přímo kupujícímu nebo jiné osobě, kterou kupující v kupní smlouvě určí (dále jen „příjemce zboží“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kvetinyroza.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, nejedná se o závazný smluvený vzorek či předlohu, a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto stanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dopravou zboží.

2.4. Objednání zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“.

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronickou poštou či telefonicky).

2.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky či dodatečném potvrzení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího, které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (dále jen „storno objednávky“), nejpozději 24 hodin před začátkem doby doručení. Storno objednávky musí být kupujícím doručeno prodávajícímu na kvetinyroza@seznam.cz. V případě, že bude storno objednávky kupujícím doručeno prodávajícímu ve shora uvedené lhůtě, vrátí prodávající kupujícímu zpět uhrazenou kupní cenu nebo její část a náklady na dopravu zboží, a to převodem. Peníze budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne doručení storna objednávky kupujícím prodávajícímu. V případě, že kupující doručí prodávajícímu storno objednávky později než ve shora uvedené lhůtě, nebude prodávajícím zboží doručeno kupujícímu nebo příjemci zboží. V takovém případě však nemá kupující nárok na vrácení kupní ceny zboží ani její části ani nákladů na dopravu zboží, a takto uhrazená kupní cena bude prodávajícím jednostranně započtena na náhradu vzniklé škody ve výši provedené objednávky. Kupující má právo si vyzvednout zboží na provozovně prodejce, nejpozději však do 24 hodin od termínu doručení stanoveného v dané objednávce. Adresa provozovny Květiny Róza, 17.listopadu 595/38, Ostrava – Poruba, 708 00.

2.8. Prodávající je povinen odeslat zboží kupujícímu nebo příjemci zboží poté, co bude ze strany kupujícího splněna podmínka:

· prodávající bude vyrozuměn o akceptaci platby platební kartou kupujícího platební bránou

(vše dále jen jako „podmínky pro odeslání zboží“).

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. ZBOŽÍ

3.1. V souvislosti s charakterem prodávaného zboží, jeho typické sezónnosti a přímé závislosti jeho dostupnosti na květinové burze si prodávající vyhrazuje právo záměny květů nebo barvy oproti prezentované fotografii. O těchto změnách bude zákazník předem a včas informován s tímto postupem:

1) telefonicky, v případě nedostupnosti zprávou SMS,

2) dále tyto informace budou zaslány e-mailem na jeho adresu, kterou uvedl v objednávce,

3) pokud tato změna nebude rozporovaná kupujícím do 30 minut, bude považována za odsouhlasenou a objednávka bude takto vyřízena a doručena.

Pokud tato dílčí změna objednávky nebude jakkoli rozporována kupujícím ve lhůtě do 30 minut od odeslání změny akceptované změny objednávky ze strany prodávajícího, dojde tímto ke smluvní změně kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a objednávka bude takto ze strany prodávajícího realizována.

3.2. Prodávající kupujícímu doporučuje každý den seříznout stonky květin v kytici či květinovém zboží včetně výměny vody a udržovat ve vhodném klimatickém prostředí.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena zboží je stanovena v kupní smlouvě. Jsme plátcem DPH. Informaci o celkové ceně zboží včetně DPH uvedeme vždy u nabídky zboží.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí bezhotovostní platbou platební kartou prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Kupní cena je splatná bezprostředně po doručení potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu.

4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu nebo příjemci zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, pokud porušil jejich původní obal. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že kytice a ostatní zboží z květin, které jsou předmětem kupní smlouvy, jsou vždy prodávajícím vázány a upravovány podle přání kupujícího, a to jak kytice prezentované na webovém rozhraní obchodu jako vzorové, tak i kytice sestavené individuálně podle přání kupujícího; tzn. kytice a ostatní zboží z květin je jak zboží podléhající rychlé zkáze, tak i zboží, jež je smíšeno s jiným zbožím, či upraveno podle přání kupujícího.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 24 hodin od převzetí zboží za podmínky, že má zboží podstatné vady nebo ihned při převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být v takovém případě prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné písemně na adresu prodávajícího: Jiří Herold, Hadí kopec 383, Vřesina 742 85, IČO: 73182940, DIČ: CZ6711211848, či elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího kvetinyroza@seznam.cz. Uveďte, prosím, číslo objednávky, den nákupu, vaše bankovní spojení a jak vám máme zaslat zpět částku za koupené zboží.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 24 hodin od odstoupení od smlouvy prodávajícímu na prodejnu (Květiny Róza, 17.listopadu 595/38, Ostrava – Poruba, 708 00). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující ke své tíži náklady spojené s dopravou a navrácením zboží prodávajícímu. Celou kupní cenu (tedy i s cenou za dopravu zboží) vrací prodávající kupujícímu

v případě, pokud kupující doručí zboží prodávajícímu do 24 hodin na prodejnu. Místem doručení objednávky se vždy rozumí místo, které uvedl kupující ve své objednávce.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Zboží nám můžete předat vždy na prodejně. Zboží vraťte kompletní, ideálně neopotřebené nebo nepoškozené. Máme právo posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste svým nakládáním se zbožím nesnížili jeho hodnotu, pokud zboží nesprávným zacházením poškodíte, můžeme po vás žádat náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst ji na vrácenou částku.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. V případě, že se po potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu výrazným způsobem změní cena zboží účtovaná prodávajícímu jeho dodavatelem, nebo není-li zboží momentálně skladem u dodavatele prodávajícího, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem dohody o změně objednávky. Nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k dohodě o změně objednávky, jsou prodávající nebo kupující oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Pokud kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu, bude mu uhrazená částka prodávajícím převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu. Tím není dotčeno právo prodávajícího dodat kupujícímu mírně odlišné zboží dle čl. 3.1. obchodních podmínek.

5.8. V případě, že nejste spotřebitelem, ale nakupujete na IČ, pak se na vás možnost odstoupení od smlouvy nevztahuje.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Zboží bude prodávajícím odesláno kupujícímu nebo příjemci zboží, kterého kupující určí, po splnění podmínek pro odeslání zboží.

6.2. Zboží je prodávajícím doručováno každý den kromě neděle v době od 9:00 hod. do 18:00 hod. Doručení zboží mimo výše uvedenou dobu je možné na základě individuální telefonické dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

6.3. Pokud budou podmínky pro odeslání zboží splněny nejpozději do 16:00 hod. dne pro doručení zboží stanoveného v kupní smlouvě, zavazuje se prodávající doručit zboží v tento den. V případě, že podmínky pro odeslání zboží nebudou ve shora uvedené lhůtě splněny, doručí prodávající zboží následující den v době mezi 9:00 a 18:00 hod.

6.4. V případě, že má být dle kupní smlouvy zboží doručeno v sobotu, musí být podmínky pro odeslání zboží splněny nejpozději v sobotu do 10:00 hod.

6.5. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že čas doručení, který je zvolen kupujícím v objednávce je orientační, a skutečný čas doručení zboží prodávajícím kupujícímu nebo příjemci zboží se může lišit.

6.5.1 V těchto dnech bohužel nemůžeme garantovat čas doručení, čas zvolený v objednávce je pouze orientační. Jedná se o tyto termíny 14.2., 8.3. a Den Matek.

6.6. Květinu bohužel nemůžeme doručit v těchto termínech. 24.12., 25.12., 26.12. a 1.1. a o všech státních svátcích.

6.7. Způsob dopravy zboží určuje prodávající.

6.8. Je-li kupující sám příjemcem zboží, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Určí-li kupující v kupní smlouvě odlišnou osobu jako příjemce zboží, je zboží považováno za doručené v okamžiku, kdy jej příjemce zboží převezme od prodávajícího. Zboží je rovněž považováno za doručené v okamžiku, kdy příjemce zboží od prodávajícího odmítne převzít. V případě, že příjemce zboží nebude zastižen na adrese uvedené v kupní smlouvě a prodávajícímu se jej nepodaří kontaktovat telefonicky (kupující neuvede do objednávky telefonický kontakt na příjemce zboží nebo se prodávajícímu nepodaří příjemce zboží telefonicky kontaktovat), pokusí se prodávající telefonicky kontaktovat kupujícího a dohodnout se na doručení zboží. V případě, že se prodávajícímu nepodaří telefonicky kontaktovat kupujícího nebo nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím o doručení zboží, uloží prodávající zboží na prodejně prodávajícího a informuje kupujícího o možnosti vyzvednutí zboží na prodejně nebo o možnosti objednat si opakované doručení zboží kupujícímu nebo příjemci zboží. V případě, že nebude příjemce zboží na uvedené adrese, vyhrazuje si prodávající právo předat zboží na recepci nebo blízkým osobám (např. soused/ka, rodinní příslušníci atd.). Vzhledem k tomu, že se jedná o zboží podléhající zkáze, je kupující povinen si takovéto zboží vyzvednout nejpozději do 48 hodin od přijmutí informace od prodávajícího o nezastižení adresáta nebo odmítnutí převzetí od příjemce. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nebo příjemce zboží nutno zboží doručovat opakovaně je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

6.9. Kupující nebo příjemce zboží je povinen potvrdit prodávajícímu převzetí zboží.

6.10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující nebo příjemce zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující nebo příjemce zboží zásilku od přepravce převzít.

6.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je součástí těchto obchodních podmínek, viz níže.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé sjednané kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

9.4. Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

9.5. Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. Tímto nijak nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

9.6. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na kvetinyroza@seznam.cz.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Firma: Jiří Herold, Hadí kopec 383, Vřesina 742 85, IČO: 73182940, DIČ: CZ6711211848,

pro uplatnění práv z vadného plnění při koupi zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kvetinyroza.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) firmy Jiří Herold, Hadí kopec 383, Vřesina 742 85, IČO: 73182940, DIČ: CZ6711211848, (dále jen „prodávající“) upravuje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) odpovědnost prodávajícího za vady zboží (dále jen „zboží“) zakoupeného jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kvetinyroza.cz (dále jen „obchod“).

1.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou kupujícím uplatňována práva kupujícího vůči prodávajícímu z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

1.3. Reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy osoba, která zakoupila zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Znění reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.

2. ROZSAH REKLAMACE

2.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z reklamace (vadného plnění) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

2.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3. Ustanovení uvedená v čl. 2.2. reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

2.4. U řezaných květin je potřeba, abyste uplatnili práva z vadného plnění ihned po převzetí zboží nebo zjištění vady bez zbytečného prodlení, popřípadě nejpozději do 24 hodin od takového převzetí. Vezměte, prosíme, na vědomí, že uvadání nebo opadávání květin není vadou, ale běžným

biologickým procesem stárnutí květin. Kupujete zboží, které podléhá rychlé zkáze a na to, prosím, berte od počátku zřetel. Každý je povinen zkontrolovat převzaté zboží při jeho převzetí.

3. PODMÍNKY, ZPŮSOB A MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. V případě, že je zboží doručováno přímo kupujícímu, prohlédne zboží sám kupující. V případě, že je na základě informace uvedené kupujícím v kupní smlouvě zboží doručováno jiné osobě (dále jen „příjemce zboží“) je kupující povinen zajistit prohlédnutí zboží příjemcem (nebo třetí osobou) zboží. Pokud bude kupujícím zjištěno při předání zboží, že je zboží poškozeno, pak je kupující povinen popis poškození uvést do předávacího protokolu a dále řešit reklamaci dodaného zboží standartním postupem, tedy prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného na webové stránce https://kvetinyroza.cz/reklamacni-formular/

Reklamace jiných vad zboží, které nebyly viditelné při převzetí zboží, je nutné uplatnit obratem bez zbytečného prodlení od převzetí osobně na adrese provozovny prodávajícího Květiny Róza,17.listopadu 595/38, Ostrava – Poruba, 708 00, v provozní dobu provozovny nebo zasláním fotografie dodaného zboží (ihned po převzetí zboží tak, že bude kupujícím pořízena fotografie kytice seshora tak, aby bylo vidět všechny květy dodaného zboží) na emailovou adresu kvetinyroza@seznam.cz.

Reklamaci jste oprávněni jako kupující uplatnit následovně:

Reklamaci uplatněte výlučně prostřednictvím našeho reklamačního formuláře, který naleznete na naší webové stránce a který obsahuje všechny zákonné podmínky reklamace. Tento formulář vyplněný odešlete kliknutím na tlačítko „ODESLAT REKLAMACI“ nebo zašlete na e-mail: kvetinyroza@seznam.cz. Reklamaci doplňte požadovanou fotografii reklamovaného zboží.

Berte, prosím, na vědomí, že bez Vámi uvedených správných a úplných kontaktních údajů v reklamačním formuláři nelze Vaši reklamaci vyřídit.

Při uplatnění reklamace od nás obdržíte elektronicky písemnou odpověď nejpozději do tří pracovních dnů, že reklamační řízení bylo zahájeno a dále pak nejpozději do 30 dnů od nás obdržíte elektronicky písemnou odpověď, jak byla reklamace vyřízena.

Kupující je povinen předložit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace dle reklamačního řádu reklamované zboží a poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost k vyřízení reklamace.

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník odpoví na reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

4.2. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

4.3. V případě, že je reklamace zboží shledána neoprávněnou, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

4.4. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží u prodávajícího bezodkladně po obdržení informace, že reklamace byla vyřízena, a to bez ohledu, zda byla reklamace vyřízena jako oprávněná či neoprávněná. Nejpozději je kupující povinen si reklamované zboží vyzvednout 30. den ode dne uplatnění reklamace. V případě, že si kupující u prodávající reklamované zboží ve shora uvedené lhůtě nevyzvedne, je prodávající oprávněn reklamované zboží na náklady kupujícího prodat či zlikvidovat. V případě prodeje je prodávající oprávněn odečíst si náklady na uskladnění reklamovaného zboží a náklady prodeje.

4.5. Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.2. Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jako závazné se považují obchodní podmínky v české jazykové mutaci. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.8.2022

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

online reklamační formulář naleznete zde

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

formulář naleznete zde

Nákupní košík